Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

מבחן האמונה במציאות היומיומית

מבחן האמונה במציאות היומיומית

רבים הם המאמינים אשר מחפשים רציונל אשר יאשש את הנחות היסוד לאמונתם.
אחת הדרכים לביטוי הרציונלי לאמונתם הינה להעמיד את אמונתם במבחן המציאות היומיומית
ע”י נימוקים באופני סיבה-תוצאה, כן נכון-לא נכון, כן קיים-לא קיים אך לעיתים רבות,
במיוחד בעידן מודרני זה, אין הלימה בין הנחות היסוד של האמונה
לבין מה שקורה במציאות היומיומית, דהיינו-קונפליקט באמונה
והמון פעמים זה מוביל למעשה ל-משבר באמונה. (נכתב ע”י חיים מלול)
אמונה כמקור כוח

אמונה כמקור כוח

אמונה עיוורת כתכלית

אמונה עיוורת כתכלית

חברות הקבוצה:

חברות הקבוצה:

דבורה זיגל- יעקב, הילה ולצ’ר, נוי ברנע, עמית קדוש, אבי אורפז וחיים מלול

Summary