להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

הכנסת אורחים | מקורות

האמנה בישראל – נתונים

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

המקור הוצע על ידי  נחמיאס בת אל

 

מקורות קשורים

Avatar

גדולה הכנסת אורחים

בבלי, מסכת שבת, דף קכז עמוד ב