להתחברות

מחשבת ישראל מן המזרח

שיבת ציון | מקורות

נחמת הארץ

עבודת האדמה היא נחמת הארץ והארץ הנשמה תעבד מעובדי אדמה יהודים ואינם יהודים,
כתיב: ועמדו זרים ורעו צאניכם ובני נכר איכריכם וכרמיהם.
ואתם כהני ה' תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם.
וכתיב: ובנו בני נכר חומותיך, עבודת האדמה היא גאולת ישראל.
ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא.
אין לך קץ מגולה מזה (פרק חלק).
רוצה לומר כשיתעוררו ישראל ליישב את הארץ לעבוד את האדמה זהו ראשית הקץ האמיתי."

הרב יהודה אלקלעי, נחמת הארץ, 1866, 689

מקורות קשורים

Avatar

מרכז הצדק והשלום העולמי

הרב משה כלפון הכהן