Login

Sample Beit - Midrash

הכנסת אורחים | Resources

קליטת עולי ברית המועצות

האמירה שהעלייה מברית המועצות לשעבר היא סיפור הצלחה הפכה כבר למוסכמה.
אבל המציאות אפורה יותר.
רוב העולים הם עובדי קבלן, אין להם פנסיה, והנטל נופל דווקא על הדור שגדל או נולד פה,
מה שמכונה דור אחד וחצי. שדולה חדשה מבקשת לשים את העניין שלהם על השולחן.

המקור הוצע על ידי קמילה גלייזר

Last Sources

Avatar

גדולה הכנסת אורחים

בבלי, מסכת שבת, דף קכז עמוד ב