Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

פמיניזם מנקודת מבט גברית

פמיניזם מנקודת מבט גברית

סוגיית המינים הטרידה את האנושות רבות, עוד הרבה לפני הפעם הראשונה שבה נהגתה המילה “פמיניזם”, אמנם, עד המאה ה-18, כל מה שנכתב ונאמר על נשים נכתב על ידי ומנקודת מבטם של גברים.

בסוגיה זו מובאים מקורות שתייגנו כפמיניסטים, שעל אף שנמסרו מפיהם, הציגו תפיסת עולם שבמידת- מה (מידת הרדקליות משתנה ממקור למקור) מציעה, גם אם בזהירות רבה, גישה שוויונית יותר ומדכאת פחות.

פמיניזם נשי

פמיניזם נשי

בסוגיה זו מצעים מקורות הדנים בקידום שוויון מגדרי, מנקודות מבט חברתיות\פוליטיות\דתיות שונות- אך המשותף לכולם, הוא הקול של נשים חזקות שמעוניינות לפרק את  ההגמוניה הגברית ולשבור את תקרות הזכוכית השונות, בדרכים שונות אמנם, אך בדרכים שלהן, ולא שלהם.
אפיון הפרק הוא  שיח ו קונפליקט

<b>חברי הקבוצה:</b>

חברי הקבוצה:

רוית שובל, יאיר קוניץ, ירין בש, דורון גרשון ובן אלטשולר

Summary 

סוגיה זו דנה בפמיניזם על זרמיו השונים בזיקה, בין השאר למסורת ועל כן מכילה בתוכה מקורות הנוגעים למתח המתבקש בין דת-שחרור האישה, כמו גם המתח בין שחרור האשה למסורת (ובשל כך, לדיכויה ).

סוגיות המשנה:
א. סוגיית המינים הטרידה את האנושות רבות, עוד הרבה לפני הפעם הראשונה שבה נהגתה המילה “פמיניזם”, אמנם, עד המאה ה-18, כל מה שנכתב ונאמר על נשים נכתב על ידי ומנקודת מבטם של גברים.
בסוגיה זו מובאים מקורות שתייגנו כפמיניסטים, שעל אף שנמסרו מפיהם, הציגו תפיסת עולם שבמידת- מה (מידת הרדקליות משתנה ממקור למקור) מציעה, גם אם בזהירות רבה, גישה שוויונית יותר ומדכאת פחות.

ב. בסוגיה זו מצעים מקורות הדנים בקידום שוויון מגדרי, מנקודות מבט חברתיות\פוליטיות\דתיות שונות- אך המשותף לכולם, הוא הקול של נשים חזקות שמעוניינות לפרק את ההגמוניה הגברית ולשבור את תקרות הזכוכית השונות, בדרכים שונות אמנם, אך בדרכים שלהן, ולא שלהם.