Login

Sample Beit - Midrash

Synopsis

הפן הדתי מול זה הלאומי

הפן הדתי מול זה הלאומי

הפן הדתי מול הפן הלאומי של השבת מטרתו לבחון מה מסמלת השבת .
האם: “מדינה בהסגר” הממלאת בהקפדה את מצוות ההלכה או יום מנוחה תוך כיבוד מנהגיה של האוכלוסיה המרכיבה את המדינה.

עמדת יעקב ליצמן, הוצגה כדי ללמד כיצד נתפסית השבת בעיני החרדים:
“מהי שבת קודש, מה מותר ומה אסור, אילו היתרים אפשר לתת ואילו לא”.
לעומתו ג’קי לוי מתנגד לדיכטומיה ולכך שמי שאינו נוהג בקפידה הרצויה  ע”י הרבנים, יוצא מגבולות ההגדרה “דתי”.

הפן החברתי

הפן החברתי

השבת יכולה לגרום לאחדות חברתית בגלל שהיא יוצרת פסק זמן מהמרוץ ומשחררת את האנשים מהתפקידים הרגילים שלהם ובכך מאפשרת לראות את הזולת ללא המסכים של עולם התעסוקה .

התפילה המשותפת , במיוחד זו הכוללת שירה ביחד – מהווה דרך ללכד את הקהילה.

הפן האישי/ המסורתי

הפן האישי/ המסורתי

מה השבת מסמלת עבור כל אדם, וכיוצא מכך,
השבת – כמייצגת את ההטרוגניות של מבנה החברה בישראל.

 

<b>חברי הקבוצה:</b>

חברי הקבוצה:

עדי לסרי קליין, אברהם סדון, רותם נפתלי, הדס טייה, אבנעם ברתנא, טל גריזמן ובת אל נחמיאס

Summary 

השבת על קדושתה פנים רבות לה.
מצד אחד קידוש וסעודת שבת, מהצד השני בילוי עם חברים ומשפחה,
הנאה, הפוגה מהמתח של כל השבוע.

מהי עמדת ההלכה היהודית והחברה הישראלית למי שבוחר שלא לבחור,
אלא לנוע על הרצף ולהנות משני העולמות גם יחד.
מהי שבת קודש? יום של שמירת מצוות דתיות
או יום מנוחה והפוגה שיש בו כדי לקרב לבבות
ולהעצים את יופיו של היום הקדוש שניתן לנו מבראשית.